Formatas ir nuostatai

Antro pagal pajėgumą Lietuvos moterų krepšinio čempionato

(„Akvilės“ moterų krepšinio lygos)  

2017 - 2018 m.

NUOSTATAI

1.    TIKS­LAI 

1.    Vienyti ir koordinuoti antro pagal pajėgumą Lietuvos moterų krepšinio čempionato klubų veiklą, įgyvendinant šiuose nuostatuose bei kituose LKF dokumentuose numatytus uždavinius.

2.    Užtikrinti efektyvias ūkines, finansines, rinkodaros ir organizacines sąlygas antro pagal pajėgumą Lietuvos moterų krepšinio čempionato organizavimui.

3.    Iš­aiš­kin­ti stip­riau­sią antro pagal pajėgumą Lietuvos moterų krepšinio čempionato ko­man­dą ir nu­sta­ty­ti antro pagal pajėgumą Lietuvos moterų krepšinio čempionato komandų rei­tin­gą, kuris skaičiuojamas pagal čempionate užimtas galutines vietas.

4.    Sudaryti sąlygas tobulintis moksleiviško amžiaus Lietuvos sporto mokyklų žaidėjoms, rengti žaidėjas įvairių amžiaus grupių Lietuvos rinktinėms.

5.    Populiarinti ir propaguoti moterų krepšinį Lietuvoje.

2.    VA­DO­VA­VI­MAS

Antram pagal pajėgumą Lietuvos moterų krepšinio čempionatui – toliau „Akvilės“ moterų krepšinio lygai, va­do­vauja LKF vykdomojo komiteto patvirtintas LKF administracijos darbuotojas – varžybų direktorius/ė. Administraci­jos būs­ti­nė yra įsikūrusi adresu: Savanorių pr. 363-311, 49425 Kaune.

3.    VAR­ŽY­BOS

1.       Varžybų taisyklės:

            Visos rungtynės žaidžiamos laikantis oficialių FIBA krepšinio taisyklių bei 2017-2018 m. „Akvilės“ moterų krepšinio lygos nuostatų.

            2. Daly­viai:

„Akvilės“ moterų krepšinio lygos 2017-2018 m. čem­pio­na­te da­ly­vau­ja šios  ko­man­dos:

Alytaus RKL, Kauno „LSU-Kaunas“, Kauno KM „Aisčiai“, Kauno KTU, KK „Patriotės“, Marijampolės ŽSM, Panevėžio „KKSC-Naftėnas“, Vilniaus „DPV“, Vilniaus „Kibirkštis-VKM“, Vilniaus „Svaja“, Vilniaus BC „Tiketa“, Vilniaus universitetas, Vilniaus „VK – Kamanė“. Iš viso 13 komandų.

„Akvilės“ moterų krepšinio lygos čempionate dalyvauja krepšinio klubai – LKF nariai, laiku sumokėję LKF nario mokestį.

Visos „Akvilės“ moterų krepšinio lygos čempionate dalyvaujančios žaidėjos privalo turėti aktyvią LKF metinę nario kortelę.

Nuoroda į sprendimą ir narystės aprašymą:

http://www.musukrepsinis.lt/wp-content/uploads/2017/08/LKF-metines-narystes-tvarka_PATVIRTINTA.pdf

Klubai privalo laikytis LKF etikos ir drausmės kodekso ir „Akvilės“ moterų krepšinio lygos nuostatų reikalavimų.

            3. Ko­man­dos pa­raiš­ka ir žai­dė­jų re­gist­ra­vi­mas:

                3.1. „Akvilės“ moterų krepšinio lygos klu­bai iki 2017 m. rugsėjo 22 d. 17.00 val. privalo pri­statyti „Akvilės“ moterų krepšinio lygos varžybų di­rek­to­riui/ei nu­sta­ty­tos formos paraiš­ką (originalą).

            3.2.  Pa­raiš­ko­je tu­ri bū­ti įra­šy­ta: klubo pavadinimas, klubo būstinės ir arenos adresas, namų rungtynių laikai darbo dienomis ir savaitgaliais, žaidėjų vardai, pavardės, gimimo data, gimimo vieta, pilietybė, ūgis, žaidėjos numeris bei paskutinio klubo pavadinimas ir šalis, trenerių vardai, pavardės, pareigos, gimimo data, gimimo vieta, treniruoti klubai. Paraiškoje ga­li bū­ti įrašy­ta iki 14 žai­dė­jų.

                Pa­raiš­ka - tai pa­tvir­ti­ni­mas, kad žai­dė­jos yra pa­si­ra­šiu­sios sportinės veiklos sutartis su klu­bu, arba registruojamos su sporto mokyklos sutikimu. Sąraše, prie kiekvienos žaidėjos pavardės, turi būti nurodytas sutarties (arba sporto mokyklos sutikimo) galiojimo terminas. Pa­raiš­ką pa­si­ra­šo klubo va­do­vas, komandos tre­ne­ris ir gydytojas.

                3.3. Kartu su paraiška klubas privalo pateikti naujai atvykusių žaidėjų paleidžiamuosius raštus, žaidėjų medicinines pažymas, jei nėra gydytojo parašo paraiškoje, bei žaidėjų, trenerių, komandos personalo skaitmenines portretines nuotraukas. 

                3.4 Kartu su paraiška, iki 2017 m. rugsėjo 22 d. 17.00 val., klubas turi atsiųsti „Akvilės“ moterų krepšinio lygos varžybų di­rek­to­riui/ei 200,00 EUR depozito pavedimo kopiją.

                3.5. Užsienio žaidėjos bei žaidėjos - LR pilietės, rungtyniavusios užsienio klubuose, registruojamos „Akvilės“ krepšinio lygoje tik gavus jų paleidžiamuosius raštus iš Lietuvos krepšinio federacijos (LKF).

                3.6. Pagal LKF patvirtintas žaidėjų perėjimo taisykles (2009 m. rugsėjo 27 d.) klubai registruojantys žaidėjas, besitreniruojančias sporto mokyklose, privalo pateikti sporto mokyklos susitarimą arba jos paleidžiamąjį raštą (patvirtinimą/sutikimą arba jos paleidžiamąjį raštą, kuriame patvirtinta, kad visiškai atsiskaityta su sporto mokykla). 

3.7 Leidžiama Lietuvos moterų krepšinio lygos (LMKL) ir antrojo pagal pajėgumą Lietuvos moterų krepšinio čempionato klubams, 2017-2018 m. sezone, tuo pačiu metu turėti LMKL ir antrojo pagal pajėgumą Lietuvos moterų krepšinio čempionato („Akvilės“ moterų krepšinio lygos) licencijas dviem (2) žaidėjoms-Lietuvos Respublikos pilietėms  iki 20 (dvidešimties) metų (ne vyresnėms nei gim. 1998 m. sausio 1 d.). Limitas galioja kiekvieno klubo tik dviems konkrečioms krepšininkėms einamojo krepšinio sezono metu.

                3.8. Pagal LKF konferencijos nutarimą (2013 m. balandžio 16 d.) dėl rungtynių skaičiaus ribojimo moksleivių amžiaus krepšininkėms, klubai privalo užtikrinti, kad moksleivių amžiaus krepšininkės būtų registruojamos ne didesniame skaičiuje krepšinio čempionatų, nei numato šio nutarimų nuostatos: 

a) Vaikų amžiaus (t.y. 12-14 metų amžiaus) krepšininkėms – vaikai gali rungtyniauti ne daugiau kaip dviejuose (2) krepšinio čempionatuose viename krepšinio sezone ( t.y. nuo einamųjų metų rugsėjo mėn. iki kitų metų gegužės mėn. pabaigos).

„Akvilės“ krepšinio lygoje vaikų amžiaus krepšininkės gali būti registruojamos tik sulaukusios 14 metų. 

b) Jaunučių amžiaus (t.y. 15-16 metų amžiaus) krepšininkėms – jaunutės gali rungtyniauti ne daugiau kaip dviejuose (2) krepšinio čempionatuose viename krepšinio sezone ( t.y. nuo einamųjų metų rugsėjo mėn. iki kitų metų gegužės mėn. pabaigos).

c) Jaunių amžiaus (t.y. 17-18 metų amžiaus) krepšininkėms – jaunės gali rungtyniauti ne daugiau kaip trijuose (3) krepšinio čempionatuose viename krepšinio sezone ( t.y. nuo einamųjų metų rugsėjo mėn. iki kitų metų gegužės mėn. pabaigos).

Iki 2017 m.  rugsėjo 22 d. 17.00 val. bendra komandų registracija klubams yra nemokama.

                3.9. Papildomas žaidėjų registravimas:

1.       Nuo 2017 m.  rugsėjo 22 d. iki antrojo etapo pradžios papildomos žaidėjos registravimo mokes­tis – 15,00 EUR.

2.                    Nuo antrojo etapo pradžios iki antro etapo pabaigos – už papildomą žaidėjos registraciją taikomas 30,00 EUR mokestis. Pasibaigus antram etapui, papildomai registruoti žaidėjų nebegalima.

3.                     Žaidėja gali dalyvauti atkrintamosiose varžybose, jei reguliariame sezone (I, II etapai) yra sužaidusi (rungtynėms registruota ir jose žaidusi) ne mažiau nei penkias (5) rungtynes.

4.                     Jei žaidėja buvo registruota klubo paraiškoje, tačiau dėl ligos ar traumos nerungtyniavo reguliariame sezone, ji gali dalyvauti atkrintamosiose varžybose. Klubas varžybų direktoriaus/ės prašymu privalo pateikti medicininę išvadą.

5.                    Viso sezono metu, įskaitant pirmąją ir papildomas žaidėjų registracijas, klubas gali registruoti daugiausiai 18 žaidėjų.

6.                    Už papildomą žaidėjų, Lietuvos Respublikos piliečių, gimusių 1998 m. arba vėliau registraciją mokestis netaikomas.

7.                    Už žaidėjos, ne Lietuvos Respublikos pilietės, registraciją visuose etapuose taikomas 50,00 EUR registravimo mokestis.

8.                    Kiek­vie­noms „Akvilės“ moterų krepšinio lygos čem­pio­na­to rung­ty­nėms ga­li­ma re­gist­ruo­ti nuo 8 iki 12 žai­dė­jų.

9.       Kiek­vie­noms „Akvilės“ moterų krepšinio lygos čem­pio­na­to rung­ty­nėms komanda ga­li re­gist­ruo­ti ne daugiau kaip vieną (1) ne Lietuvos Respublikos pilietę.

10.                Jei žaidėja, rungtyniavusi „Akvilės“ moterų krepšinio lygos klube ir išvykusi mokytis ir rungtyniauti į užsienio mokymo instituciją, nepripažįstančią FIBA žaidėjų perėjimo taisyklių, grįžusi nori tęsti profesionalės karjerą, jai vėl įsigalioja FIBA žaidėjų perėjimo taisyklės. Į laikotarpį, kai žaidėja rungtyniavo užsienio mokymo institucijoje, nekreipiama dėmesio.

11.                Žaidėja, baigusi užsienio mokymo instituciją, ir niekada nežaidusi klube, pripažįstančiame FIBA taisykles bei norinti pradėti profesionalės karjerą „Akvilės“ moterų krepšinio lygos klube, Lietuvos krepšinio federacijai turi pateikti deklaraciją, kad nėra rungtyniavusi jokiame FIBA klube.

4.    REGISTRUOTI ASMENYS

1.       „Akvilės“ moterų krepšinio lygos registracija – tai lei­di­mas
žai­dė­jai/trenerei(-iui)/komandos palydovui da­ly­vau­ti „Akvilės“ moterų krepšinio lygos 2017-2018 m. čempionate.

Žai­dė­ja įtraukiama į klubo registruotų asmenų sąrašą, kuo­met ji yra įtrauk­ta į ko­man­dos pa­raiš­ką, tu­ri ga­lio­jan­čią sutartį su klu­bu ir gau­tas pa­lei­džia­ma­sis raš­tas iš klu­bo, ku­rio ko­man­do­je žai­dė paskutines ofi­cia­lias varžybas.

Registracijos ga­lio­ji­mo lai­kas – vie­nas krepšinio se­zo­nas, bet ne il­giau kaip iki 2018 m. gegužės 31 d.  

Žaidėja įtraukiama į registruotų asmenų sąrašą ir gali dalyvauti rungtynėse, jei visi reikalingi dokumentai „Akvilės“ moterų krepšinio lygos  varžybų direktoriui/ei pateikiami ne vėliau kaip 1-a darbo diena iki rungtynių pradžios (iki 17.00 val.).

2.       Žaidėjos ir treneriai/ės neregistruojami, jei klubas turi skolų “Akvilės“ krepšinio lygai arba LKF.

3.       Registruotų klubo asmenų sąrašas pa­tei­kia­mas prieš kiek­vie­nas „Akvilės“ moterų krepšinio lygos rung­ty­nes sekretoriui ir/ar aikš­tės vyr.tei­sė­jui.

4.       Žaidėjai ar trenerei (-iui), išvykus iš „Akvilės“ moterų krepšinio lygos klubo, jų registracija panaikinama. Klubai privalo raštu informuoti „Akvilės“ moterų krepšinio lygos varžybų direktorių/ę apie žaidėjų/trenerių pasitraukimą iš klubo (ne vėliau kaip per 12 valandų) – neinformavus bauda 15,00 EUR.

5.       Treneres(ius) ir komandų palydovus galima registruoti viso čempionato metu iki paskutinių „Akvilės“ moterų krepšinio lygos čempionato rungtynių.

Trenerė (-is) yra registruojamas, kai:

a)       Ji/jis yra oficialiai įtrauktas į komandos paraišką;

b)       jei vadovauti komandai registruojamas pirmasis trenerė (-is) – ne Lietuvos Respublikos pilietė/is, sumokėjus LKF 4000,00 EUR mokestį;

c)       antrasis ir kiekvienas kitas trenerių personalo narys neturintis Lietuvos Respublikos pilietybės, sumokėjus LKF 2000,00 EUR mokestį.

6. Vi­si registruoti asmenys įtraukiami į „Akvilės“ moterų krepšinio lygos duomenų bazę ir interneto svetainės klubo paskyrą.

7. Gin­čus dėl žaidėjų ir trenerių registravimo „Akvilės“ moterų krepšinio lygos spren­džia lygos apelicinė komisija.

5.    PALEIDŽIAMASIS RAŠTAS

Paleidžiamasis raštas – tai dokumentas, reglamentuojantis žaidėjo perėjimą iš vienos sporto organizacijos į kitą sporto organizaciją.

Sutikimas (laikinasis leidimas) – dokumentas, reglamentuojantis santykius:

a)         tarp sporto organizacijų dėl laikinojo leidimo apibrėžtu laikotarpiu žaidėjui rungtyniauti ne toje sporto organizacijoje, su kuria jis turi galiojančią sportinės veiklos sutartį (kontraktą);

b)         tarp krepšinio klubo, žaidėjo ir sporto (krepšinio) mokyklos (klubo).

Reglamentuodama žaidėjų vietinius ir tarptautinius perėjimus iš vieno klubo į kitą klubą, paleidžiamųjų raštų ir sutikimų (laikinųjų leidimų) išdavimą, „Akvilės“ moterų krepšinio lyga laikosi FIBA nuostatų ir LKF patvirtintų taisyklių. 

PA­LEIDŽIA­MASIS RAŠTAS - PA­VYZDYS:

Organizacijai X

Nuo organizacijos Y                                                                                                                   Data                                                                             

DĖL ŽAIDĖJOS VARDENĖS PAVARDENĖS, GIMUSIOS 1985 m. gruodžio 1 d.

       Šiuo raštu organizacija Y išduoda paleidžiamąjį raštą žaidėjui Vardenei PAVARDENEI, rungtyniavusiai Organizacijos Y krepšinio komandoje 2016/2017 metų sezone.

 Organizacija Y patvirtina, kad sportinės veiklos sutartis (kontraktas) tarp žaidėjos Vardenės PAVARDENĖS ir Organizacijos Y nebegalioja. 

Pagarbiai,

Organizacijos Y vadovas

(parašas ir organizacijos antspaudas) 

SUSITARIMAS (LAIKINASIS LEIDIMAS) - PAVYZDYS: 

Organizacijai X

Nuo organizacijos Y                                                                                                   Data

DĖL ŽAIDĖJOS VARDENĖS PAVARDENĖS, GIMUSIOS 1985 m. gruodžio 1 d.

         Šiuo susitarimu Organizacija Y išduoda laikinąjį leidimą žaidėjai Vardenei PAVARDENEI, o Organizacija X sutinka, kad žaidėja Vardenė PAVARDENĖ žaistų organizacijos X komandoje nuo 2017 m. rugsėjo 18 d. iki 2018 m. gegužės 31 d.

Organizacijos Y vadovas                                                                                           Organizacijos X vadovas

(parašas ir organizacijos antspaudas)                                                                     (parašas ir organizacijos antspaudas)

6.    ČEMPIONATO SISTEMA IR TURNYRINĖ LENTELĖ 

           „Akvilės“ moterų krepšinio lygos čempionato pradžia 2017 m. spalio mėn., pabaiga – 2018 m. balandžio – gegužės mėn.

„Akvilės“ moterų krepšinio lygos čem­pio­na­tas vyk­do­mas keturiais (4) etapais:               

I etapas (2017 m. spalis – 2018 m. sausis)

Komandos suskirstomos regioniniu principu į dvi grupes, A grupė – 7 komandos; B grupė – 6 komandos.  Kiekvienoje grupėje tarpusavyje žaidžiama dviem ratais, namuose ir išvykose.

Grupė A (RYTAI)

Grupė B (VAKARAI)

 1. Vilniaus „Svaja“
 2. Vilniaus BC „Tiketa“
 3. Vilniaus DPV
 4. Vilniaus Kibirkštis-VKM
 5. Vilniaus universitetas
 6. KK Patriotės
 7. Vilniaus „VK-Kamanė“
 1. Alytaus RKL
 2. Kauno KM „Aisčiai“
 3. Kauno LSU-Kaunas
 4. Kauno “KTU”
 5. Panevėžio  „KKSC-Naftėnas“
 6. Marijampolės ŽSM

II etapas (sausis – kovas)

Po 3 stipriausias A ir B grupių komandas sudaro C Grupę (Top 6), kitos septynios komandos sudaro D grupę.

Antrame etape komandos žaidžia 2-iem ratais, namai – išvyka, tik prieš kitos grupės komandas, t.y. A prieš B.  I-o etapo taškai skaičiuojasi.

C grupė

D grupė

A1

A2

A3

B1

B2

B3

 

A4

A5

A6

B4

B5

B6

B7 

Komandos D grupėje po II-o etapo užėmusios 1-ą ir 2-ą vietas prisijungia prie C grupės komandų ir patenka į atkrentamąsias varžybas, kaip 7-ta ir 8-ta komandos galutinėje reguliaraus sezono rikiuotėje. Likusios D grupės komandos baigia čempionatą. 

III etapas (kovas-balandis)

Atkrintamosios varžybos. Ketvirtfinalių poros 1-8, 2-7, 3-6, 4-5. Žaidžiama iki 2-jų pergalių, namai-išvyka-namai formatu. Namų aikštės pranašumą turi 1-4 vietas užėmusios komandos.

IV etapas (balandžio pabaiga – gegužės pradžia)

Finalo ketvertas. Į finalo ketvertą patenka ketvirtfinalių nugalėtojos.

Pusfinalių poros:

1-8 Laimėtojas – 4-5 Laimėtojas

2-7 Laimėtojas – 3-6 Laimėtojas

Pusfinalių laimėtojai patenka į finalą, pusfinalių pralaimėtojai žaidžia rungtynes dėl 3-ios vietos.

Komandų vietų nustatymas turnyrinėje lentelėje

Ko­man­dos kla­si­fi­kuo­ja­mos pa­gal iš­ko­vo­tus taš­kus: už kiek­vie­nas lai­mė­tas rung­ty­nes ski­ria­mi 2 taš­kai, už pralaimėtas – 1 taš­kas. Už komandos neatvykimą žaisti ir netekus teisės žaisti - skiriama 0 taškų.

Jei 2 ar daugiau komandų turi vienodą pergalių - pralaimėjimų santykį visose grupės rungtynėse, tai rungtynių tarp šių 2-jų (ar daugiau) komandų rezultatas (-ai) lemia šių komandų klasifikaciją. Jei 2-jų ar daugiau komandų tarpusavio rungtynių pergalių - pralaimėjimų santykis vienodas, eilės tvarka naudojami tokie kriterijai: 

·         didesnis įmetimų skirtumas tarpusavio rungtynėse;

·         didesnis įmetimų skaičius tarpusavio rungtynėse;

·         didesnis įmetimų skirtumas visose atitinkamo etapo grupės rungtynėse;

·         didesnis įmetimų skaičius visose atitinkamo etapo grupės rungtynėse.

Jei šių kriterijų nepakanka, komandų klasifikacija nustatoma burtais.

7.    APDOVANOJIMAI

            Pasibaigus „Akvilės“ moterų krepšinio lygos čempionatui, komanda, laimėjusi pirmą vietą tampa 2017 - 2018 m. sezono čempione ir apdovanoja­ma LKF tau­re, o 12 žai­dė­jų ir 2 tre­ne­riai – auk­so me­da­liais. Ko­man­dos, už­ėmu­sios antrą ir trečią vie­tas ap­do­va­no­ja­mos LKF tau­rė­mis, o 12 žai­dė­jų ir 2 tre­ne­riai – si­dab­ro ir bron­zos me­da­liais.

Individualūs žaidėjų apdovanojimai:

·         Finalo ketverto Naudingiausia žaidėja

·         Čempionato geriausių žaidėjų Top 5 (penkios geriausios žaidėjos pagal pozicijas)

·         Perspektyviausia/labiausiai patobulėjusi jaunoji žaidėja

„Akvilės“ moterų krepšinio lygos ap­do­va­no­ji­mai įtei­kia­mi po finalo ketverto finalinių rungtynių.

„Akvilės“ moterų krepšinio lygos čempionato laimėtoja įgyja teisę dalyvauti 2018 - 2019 m. sezono aukštesnės krepšinio lygos čempionate, jei ji atitinka vadybinei-organizacinei struktūrai, sporto bazėms, biudžetui ir kt. keliamus aukštesnės lygos kriterijus (reikalavimus). 

8.    ČEMPIONATO TVARKARAŠTIS

1.     „Akvilės“ moterų krepšinio lygos pagrindinės rungtynių dienos: penktadieniai, šeštadieniai ir sekmadieniai.

2.     „Akvilės“ moterų krepšinio lygos rungtynių pradžia darbo dienomis 18.00 - 20.00 val., šeštadieniais ir sekmadieniais 11.00-20.00 val. Pateikdami komandų registracijos paraiškas, klubai turi nurodyti namų rungtynių laikus darbo dienomis ir savaitgaliais.

3.     „Akvilės“ moterų krepšinio lygos varžybų direktorius/ė turi teisę keisti varžybų datą, rungtynių dienas ir valandas atsižvelgiant į arenų užimtumą ir kitas svarbias priežastis.

4.     Tvarkaraštis klubų iniciatyva gali būti keičiamas ne vėliau likus septynioms (7) dienoms iki numatytų  rungtynių pradžios. Tvarkaraštį pageidaujantis keisti klubas privalo pakeitimą suderinti su varžovų klubu ir atsiųsti varžybų direktoriui/ei raštą, patvirtinantį apie abiejų komandų susitarimą. Klubui leidžiama vieną kartą nemokamai inicijuoti tvarkaraščio (rungtynių datos) keitimą. Vėliau klubas, norintis perkelti rungtynes į kitą, nei tvarkaraštyje numatytą dieną, turi sumokėti rungtynių perkėlimo mokestį – 20 EUR. 

5.     Perkeliamos rungtynės privalo būti sužaistos artimiausių dešimties (10) dienų bėgyje įskaitant ir keičiamų rungtynių dieną.

6.     Rungtynės negali būti perkeliamos į kitą etapą.

7.     „Akvilės“ moterų krepšinio lygos varžybų direktorius/ė gali nepatvirtinti klubo prašomo rungtynių datos ir/ar laiko pakeitimo, jei toks pakeitimas galėtų pažeisti „Akvilės“ moterų krepšinio lygos ar kitų klubų interesus.

8.     Jei­gu klu­bas – rung­ty­nių or­ga­ni­za­to­rius, dėl nenumatytų svarbių aplinkybių pageidauja pa­keis­ti spor­to sa­lę, ku­rio­je vyks rung­ty­nės, pri­va­lo apie tai ne vė­liau kaip prieš tris (3) dienas in­for­muo­ti „Akvilės“ moterų krepšinio lygos varžybų direktorių/ę.           

9.    OFICIALUS 2017 - 2018 M. „AKVILĖS“ MOTERŲ KREPŠINIO LYGOS KAMUOLYS

                „Akvilės“ moterų krepšinio lygos 2017 - 2018 m. čempionato metu žaidžiama „Molten“ krepšinio kamuoliais. 

10.               ARENOS

1.     „Akvilės“ moterų krepšinio lygos varžybų arenos privalo minimaliai atitikti oficialiose FIBA krepšinio taisyklėse reglamentuojančius reikalavimus. Prieš „Akvilės“ moterų krepšinio lygos čempionatą varžybų direktorius/ė gali patikrinti arenų, kuriose vyks jų varžybos tinkamumą. Jei arena neatitinka minimalių reikalavimų, joje neleidžiama rengti lygos rungtynių. 

2.     Temperatūra arenose įskaitant komandų ir teisėjų rūbines, turi būti ne žemesnė nei 16 C ir ne aukštesnė nei 25 C. Sporto arenoje turi tinkamai veikti šildymo bei vėdinimo sistemos.

3.     Arenoje privalo būti įrengtos atskiros rūbinės svečių ir šeimininkų komandoms bei atskira rūbinė teisėjams. Taip pat turi būti persirengimo patalpa sekretoriato darbuotojams.

4.     Komandų rūbinėse turi būti įrengta mažiausiai 3-jų vietų dušo patalpa. Rūbinėse turi būti tiekiamas karštas ir šaltas vanduo.

5.     Į teisėjų rūbinę gali įeiti tik rungtynių teisėjai, inspektoriai ir oficialūs lygos asmenys. Bet kurie kiti asmenys į rūbinę gali įeiti tik leidus vyresniajam rungtynių teisėjui.

6.     Apsauga arenose:

6.1    Šeimininkų klubas atsako už saugumą ir tvarką arenoje bei šalia jos 1 val. prieš rungtynes, jų metu ir po rungtynių, kol iš arenos išvyks komanda (1 val. po varžybų).

6.2    Klubai turi užtikrinti bei palaikyti viešąją tvarką ir užkirsti kelią įžūliam žiūrovų elgesiui, agresyviems veiksmams, grasinimams, įžeidinėjimams bei smurtui žaidėjų, trenerių, komandų atstovų, sekretoriato, teisėjų, „Akvilės“ moterų krepšinio lygos oficialių asmenų bei kitų asmenų adresu.

6.3    Apsaugos darbuotojų turi būti tiek, kad jie galėtų efektyviai atlikti savo funkcijas.

6.4    Šeimininkų klubas privalo pasirūpinti rungtynių dalyvių asmeninių daiktų: drabužių, avalynės, sportinių krepšių apsauga rūbinėse. Klubas - rungtynių šeimininkas, neatsako už rūbinėse paliktus vertingus daiktus.

6.5    Atsakomybė už incidentus, prevencinių apsaugos priemonių nebuvimą ar jų nepanaudojimą tenka šeimininkų klubui, kuriam taikomos drausminės sankcijos.

6.6    Drausminės sankcijos gali būti taikomos svečių klubui už aiškiai indentifikuojamos (klubo atributika, spalvos, komandą palaikantys šūkiai ir pan.), klubą palaikančios asmenų (aistruolių) grupės neleistinus veiksmus. 

11.                                                         RUNGTYNIŲ FILMAVIMAS

                Reguliariame sezone rekomenduojama klubams - rungtynių šeimininkams, kokybiškai filmuoti rungtynes 1-a vaizdo kamera ir įrašą saugoti 3 dienas po rungtynių. „Akvilės“ moterų krepšinio lygos varžybų direktoriaus/ės prašymu įrašas turi būti pateiktas per 24 val.

                Šeimininkų klubas privalo sudaryti sąlygas filmuoti rungtynes svečių komandos video operatoriui. 

12.                                                         MEDICININIAI REIKALAVIMAI

               Klu­bas, var­žy­bų šei­mi­nin­kas yra atsakingas už rungtynėse budintį medicinos personalą.  Tai gali būti arba kvalifikuotas komandos gydytojas, arba samdomas medicinos specialistas, turintis reikalingas medicinines priemones ir įrangą, būtiną pirmajai pagalbai suteikti.              

13.               RINKODARA, INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS IR VIEŠIEJI RYŠIAI

a)       Lietuvos krepšinio federacijai (LKF) priklauso visos antro pagal pajėgumą Lietuvos moterų krepšinio čempionato rinkodaros teisės.

b)       LKF yra yra prekinio ženklo  „Akvilės“ moterų krepšinio lyga ir domeno www.akvileslyga.lt savininkė.

c)       Rinkodaros ir reklamos tikslais LKF turi teisę naudoti „Akvilės“ krepšinio lygos klubų pavadinimus ir logotipus, čempionato dalyvių atvaizdus ir vardus vaizdo ir garso klipuose, internete, spausdintuose leidiniuose bei ant “Akvilės” krepšinio lygos atributikos.

d)        LKF suteiks „Akvilės“ krepšinio lygos klubams reklamos stendus su lygos reklama. Šie stendai privalo būti statomi sekretoriato stalo priekyje (nesant techninių galimybių – statomi/kabinami kitoje matomoje ir saugioje vietoje) per kiekvienas čempionato rungtynes. Už stendų saugojimą ir prekinį vaizdą atsako klubai. 

e)       LKF gali nuspręsti suteikti klubams kitus reklaminius įrenginius (plakatus, roll-ups ir pan.). Apie tai lygos administracija informuos papildomai. Jei reklaminiai įrenginiai suteikiami klubams, jie privalo būti naudojami pagal pateiktas instrukcijas.

f)        Klubai gali naudoti krepšinio aikštę, jos prieigas ir kitus plotus savo reklamai eksponuoti, tačiau šie privalo būti saugūs ir netrukdyti rungtynių dalyviams ir žiūrovams.

g)       Klubams skiriama viena (1) reklaminė pozicija ant oficialių krepšinio aprangų ir apšilimo marškinėlių. Komandų žaidėjos prieš rungtynes ir rungtynėse privalo vilkėti LKF suteiktas sportines aprangas: apšilimo kostiumus, apšilimo marškinėlius, žaidybines aprangas.

h)        „Akvilės“ krepšinio lygos Finalo ketverto turnyro rinkodaros teisės ir visos reklaminės pozicijos arenoje priklauso LKF.

i)         “Akvilės” krepšinio lygos interneto svetainėje skelbiama informacija apie lygą ir dalyvaujančius klubus.

Interneto svetainėje reklamuojami lygos ir LKF rėmėjai. Klubai savo paskyrose gali reklamuoti savo rėmėjus.

j)        Klubai privalo naudoti LKF nurodytą/suteiktą rungtynių statistikos apdorojimo programą. Klubai atsako už statistikos sekretorių samdymą ir jų kompetenciją.

k)       Klubai privalo bendradarbiauti su LKF administracija “Akvilės” krepšinio lygos reklamos ir savireklamos tikslais: pateikti naujienas apie komandą, skelbti lygos naujienas savo interneto svetainėse ir socialiniuose tinkluose ir t.t.

14. OFICIALŪS ASMENYS IR KOMANDŲ ATSTOVAI

                Kiek­vie­noms čem­pio­na­to rung­ty­nėms, išskyrus Finalo ketverto turnyrą, „Akvilės“ moterų krepšinio lygos varžybų direktorius/ė, arba jo deleguotas asmuo, ski­ria aikš­tės 2 aikštės teisėjus. Finalo ketverto turnyro metu rungtynėms skiriama po 3 aikštės teisėjus. 

                Tei­sė­jai tei­sė­jau­ja rung­ty­nėse pa­gal ofi­cia­lias FI­BA tai­syk­les ir jų oficialias interpretacijas.

                Klu­bas - rungtynių šei­mi­nin­kas, ski­ria sa­vo at­sto­vą, at­sa­kin­gą už aikš­tės pa­ruo­ši­mą, o taip pat už sve­čių ko­man­dos, teisė­jų su­ti­ki­mą 1 val. prieš varžybas ir iš­ly­dė­ji­mą pa­si­bai­gus var­žy­boms 1val. bėgyje bei  saugumą  minėtu laiku.

                Klu­bas – rungtynių šei­mi­nin­kas yra atsakingas už sekretoriato teisėjų bei medicinos personalą. Jis pri­va­lo užtik­rin­ti rei­kia­mą šių asmenų kva­li­fi­ka­ci­ją.

                Sek­re­to­ria­tą su­da­ro: sek­re­to­rius, lai­ki­nin­kas, 24 sek. ope­ra­to­rius, pra­ne­šė­jas-in­for­ma­to­rius ir 2 statistikos pro­to­ko­lo sekretoriai.

        Sekretoriato teisėjų ir medicinos personalo išlaidas padengia aikštės šeimininkų komanda.

Aikštės teisėjų darbą apmoka Lietuvos krepšinio federacija.

                Iki rung­ty­nių pra­džios li­kus ne ma­žiau 30 min., ko­man­dų at­sto­vai pri­va­lo pa­teik­ti rung­ty­nių sek­re­to­ria­tui rung­ty­nė­se da­ly­vau­jan­čių registruotų žai­dė­jų sąrašą.

                Klu­bo - rungtynių šei­mi­nin­ko, atstovas daugiausia per 1-ą valandą nuo rungtynių pabaigos, pri­va­lo nusiųsti rungtynių sta­tis­ti­kos (*.pdf formatu) ir  oficialų (*.pdf ar *.jpg formatu) protokolus “Akvilės“ krepšinio lygos varžybų di­rek­to­riaus/ės nurodytu elektroniniu paštu. Jei dėl techninių problemų nepavyksta atsiųsti protokolų, klubo atstovas privalo rungtynių rezultatą atsiųsti lygos varžybų direktoriui/ei SMS žinute.

                Klubai rungtynių protokolų originalus privalo atsiųsti arba pristatyti į LKF administracijos būstinę iki kito mėnesio 10 d.

15.                                                         DRAUSMINĖS SANKCIJOS

1.    „Akvilės“ moterų krepšinio lygos čem­pio­na­te da­ly­vau­jan­čių žai­dė­jų bei ki­tų su var­žy­bo­mis su­si­ju­sių asme­nų elge­sio ir draus­mės klau­si­mus sprendžia lygos Drausmės komisija, kurią sudaro: LKF generalinis sekretorius, LKF sporto direktorius ir LKF jaunimo rinktinių vyresnysis treneris.

2.    Drausmės komisija tu­ri tei­sę taikyti drausmines sankcijas „Akvilės“ moterų krepšinio lygos žai­dė­joms, tre­ne­rėms/-iams, komandų palydovams, klubų oficialiems asmenims, ku­rie pa­žeidžia šiuos nuo­sta­tus, kitus LKF patvirtintus reikalavimus bei FIBA taisykles.

3.    Drausminės sankcijos gali būti taikomos ir joms paklusti privalo visi juridiniai ir fiziniai asmenys, sudarantys „Akvilės“ moterų krepšinio lygos struktūrą: klubai ir jų atstovai, asmenys dirbantys organizacinį bei techninį darbą, žaidėjai, treneriai ir teisėjai.

4.    Skirdama nuobaudas Drausmės komisija gali atsižvelgti į objektyvias ir subjektyvias priežastis, lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes, į žalą, kurią veiksmas ar neveikimas daro „Akvilės“ moterų krepšinio lygai, jos partneriams ir krepšinio įvaizdžiui apskritai.

5.    Skirdama nuobaudas Drausmės komisija gali remtis rungtynių vaizdo įrašais, inspektorių (jei skiriami), teisėjų ir klubų atstovų pranešimais, publikacijomis spaudoje ir internete, pasisakymais mokestį ar radiją bei kita informacija.

6.    Drausmės pažeidimo bylos nagrinėjimas pirmąja instancija (lygos Drausmės komisijoje) yra neapmokestinamas.

7.    Lygos Drausmės komisijos sprendimai gali būti apskųsti LKF etikos, drausmės ir apeliacinei komisijai. Jei klubas nesutinka su lygos Drausmės komisijos sprendimu, klubas gali per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo sprendimo pranešimo, pateikti apeliaciją LKF etikos, drausmės ir apeliacinei komisijai. Už apeliacinio skundo nagrinėjimą suinteresuota šalis turi sumokėti garantinį 1000,00 eurų dydžio mokestį. Mokestis yra mokamas į LKF atsiskaitomąją sąskaitą. Patenkinus apeliacinį skundą, garantinis mokestis grąžinamas apeliacinį skundą padavusiai šaliai.

LKF drausmės komisija nagrinėja protestą kaip paskutinė instancija.

8.    Apeliacijoje turi būti nurodyta:

 a) proceso šalių vardas, pavardė/pavadinimas, kodas (jeigu jis yra žinomas), gyvenamoji vieta/buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, faksas, telefonas (jeigu jie yra žinomi);

b) proceso šalies atstovo vardas, pavardė, adresas, elektroninio pašto adresas, faksas, telefonas, dokumentas, įrodantis atstovo teises ir pareigas, nebent proceso šalis atstovo neturi;

c) skundžiamas sprendimas;

d) bylos aplinkybės, įrodymai ir teisiniai argumentai, kuriais pagrindžiamas sprendimo ar jo dalies neteisėtumas ar nepagrįstumas (apeliacinio skundo pagrindas), ir naujų įrodymų pateikimo motyvai;

e) apelianto prašymas (apeliacinio skundo dalykas);

f) mokesčio už apeliacinį skundą sumokėjimą patvirtinantis dokumentas;

g) priedai, pridedami prie apeliacinio skundo;

h) apeliacinio skundo surašymo diena ir apeliacinį skundą paduodančio Dalyvio ir/ar jo įgalioto atstovo parašas.

9.    Klubai atsako už savo narių: žaidėjų, trenerių, atstovų, vykdančių ir kitų su klubo veikla susijusių asmenų drausminių sankcijų vykdymą. Pra­si­žen­gus žai­dė­joms, tre­ne­riams, klubų atstovams ir ki­tiems su ko­man­da su­si­ju­siems asme­nims, klu­bas mo­ka bau­das.

10.               Baudų dydžiai:

a)       už tech­ni­nę pra­žan­gą 15,00 EUR;

b)       už dis­kva­li­fi­ka­ci­nę pra­žan­gą (ne už 2 nesportines pražangas vienų rungtynių metu)45,00 EUR;

Žai­dė­ja ar­ba tre­ne­rė (-is), nu­baus­ti dis­kva­li­fi­ka­ci­ne pra­žan­ga, yra dis­kva­li­fi­kuo­ja­mi vienerioms (1) artimiausioms „Akvilės“ moterų krepšinio lygos čempionato rung­ty­nėms.

c)       už su­kel­tas mušty­nes (chuliganiški ar agresyvūs veiksmai) – 150 EUR;

d)       Už ko­man­dos ne­at­vy­ki­mą į rung­ty­nes ne dėl nenugalimų aplinkybių – bau­da 200,00 EUR  ir   „Akvilės“ krepšinio lygos bei var­žo­vių koman­dos pa­tir­tų nuos­to­lių at­ly­gi­ni­mas. Varžovų komandai įskaitoma pergalė rezultatu dvidešimt – nulis (20:0);

e)       Už komandos pakartotiną neatvykimą į rungtynes ne dėl nenugalimų aplinkybių – bauda 500,00 EUR ir klubas šalinamas iš “Akvilės” krepšinio lygos čempionato. Varžovų komandai įskaitoma pergalė rezultatu dvidešimt – nulis (20:0);

f)     Jei­gu ko­man­da iš­ei­na žais­ti į aikš­te­lę pa­vė­la­vu­si dau­giau kaip 15 mi­nu­čių (išskyrus atvejus kuomet vėluojama dėl nenugalimų aplinkybių) – bau­da – 30,00 EUR (rungtynių vyr. teisėjas apie vėlavimą privalo įrašyti į rungtynių protokolą);

g)     Jei­gu ko­man­da at­si­sa­ko žais­ti ar­ba pra­tęs­ti žai­di­mą  pa­gal FI­BA ofi­cia­lias krep­ši­nio tai­syk­les (,,Tei­sės žais­ti neteki­mas”), per­ga­lė ski­ria­ma prie­ši­nin­ko ko­man­dai, į rung­ty­nių pro­to­ko­lą įra­šo­mas re­zul­ta­tas 20:0 ir skiriama bau­da 150,00 EUR;

Pasikar­to­jus – bau­da 300,00 EUR. Jei­gu bau­džia­mas klu­bas – rung­ty­nių šei­mi­nin­kas, tai sve­čių klu­bui pri­va­lo bū­ti atlygintos vi­sos ke­lio­nės iš­lai­dos.

h)       Už komandos žaidėjų, trenerių ar lydinčių asmenų nekorektišką elgesį rungtynių teisėjų, sekretoriato darbuotojų atžvilgiu - bauda nuo 150,00 EUR iki 200,00 EUR; 

i)         Už žiūrovų ar čempionato dalyvių smurtinius veiksmus varžovų komandos, teisėjų, sekretoriato darbuotojų atžvilgiu – bauda nuo 300,00 EUR iki  400,00 EUR ir diskvalifikacija 3 rungtynėms;

j)        Jei „Akvilės“ krepšinio lygos rungtynėse komanda naudoja kitus nei „Molten“ krepšinio kamuolius –bauda 30,00 EUR;

k)       Visi “Akvilės” krepšinio lygos dalyviai (žaidėjos, treneriai, klubų atstovai bei vadovybė) turi susilaikyti nuo  viešos nepagrįstos kritikos ir neigiamos nuomonės reiškimo “Akvilės” krepšinio lygos ir/ar jos dalyvių atžvilgiu, taip pat nuo konfidencialios, tikrovės neatitinkančios informacijos, žeminančios fizinio asmens garbę ir orumą skleidimo. Už šio reikalavimo nesilaikymą - bauda nuo 300,00 EUR iki 400,00 EUR.

                Paskirtos piniginės baudos nuskaičiuojamos nuo klubo įmokėto depozito. Jei depozitas išnaudojamas nepasibaigus sezonui, piniginės baudos turi būti sumokėtos per penkias (5) dienas nuo jų paskyrimo. Jei per nurodytą laikotarpį klubas nesumoka baudos, žaidėjoms ar trenerėms/iams neleidžiama dalyvauti varžybose iki bus apmokėta bauda.

16.               RUNGTYNIŲ PROTESTAI

Jei­gu ko­man­da ma­no, kad jos in­te­re­sus pa­žei­dė tei­sė­jo (vyr. tei­sė­jo ar tei­sė­jo) spren­di­mas ar­ba ki­tas įvy­kis žaidimo me­tu, ji tu­ri elg­tis taip:

Rung­ty­nėms pa­si­bai­gus, ka­pi­to­nė ne­dels­da­ma tu­ri pra­neš­ti vy­res­nia­jam tei­sė­jui, kad jos ko­man­da protestuo­ja rung­ty­nių re­zul­ta­tą. Ka­pi­to­nė tu­ri pa­si­ra­šy­ti pro­to­ko­lo lan­ge­ly­je, va­di­na­ma­me ,,ka­pi­to­no pa­ra­šas pro­tes­to atveju”. Kad šis ka­pi­to­nės pa­reiš­ki­mas tap­tų ga­lio­jan­tis, bū­ti­na, jog ofi­cia­lus ko­man­dos at­sto­vas patvir­tin­tų šį pro­tes­tą raš­tu per 20 mi­nu­čių nuo rung­ty­nių pa­bai­gos. De­ta­lus pro­tes­to mo­ty­vas nė­ra bū­ti­nas. Pakan­ka pa­ra­šy­ti „Akvilės“ krepšinio lygos klu­bas X protestuo­ja rung­ty­nių tarp “X” ir “Y” ko­man­dų re­zul­ta­tą”.

Pro­tes­tuo­jan­tis klu­bas pri­va­lo per 1-ą va­lan­dą nuo rung­ty­nių pa­bai­gos informuoti telefonu ir išsiųsti elektroniniu paštu „Akvilės“ moterų krepšinio lygos varžybų direktoriui/ei pro­tes­to teks­tą.

Kad protestas taptų galiojantis ir būtų pradėta jo nagrinėjimo procedūra, nuo klubo depozito, nuskaičiuojamas 100,00 EUR mokestis. Jei depozitas išnaudotas ar jo likučio neužtenka, klubas visą sumą arba trūkstamą dalį privalo per 24 valandas nuo rungtynių pabaigos pervesti į LKF atsiskaitomąją sąskaitą.

Rungtynių vyresnysis teisėjas per 1 val. nuo rungtynių pabaigos turi informuoti apie įvykusį incidentą “Akvilės” krepšinio lygos varžybų direktorių/ę.

Protestus nagrinėja ir sprendimus dėl jų patenkinimo ar nepatenkinimo priima lygos Drausmės komisija.

Sprendimas priimamas per 48 valandas nuo visų dokumentų, įskaitant mokesčio sumokėjimą, gavimo.

Jei protestuojantis klubas nesutinka su lygos Drausmės komisijos sprendimu, jis gali pateikti apeliaciją LKF drausmės komisijai, kaip tai numatyta LKF Etikos ir drausmės kodekse.

LKF Etikos, drausmės ir apeliacinės komisijos sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

LKF prezidentas Arvydas Romas Sabonis

LKF generalinis sekretorius Mindaugas Špokas 

Patvirtinta LKF vykdomojo komiteto posėdyje 2017 m. rugpjūčio 23 d.